Házirend

Az óvoda neve: Fertőrákosi Óvoda
Az óvoda címe. 9421 FERTŐRÁKOS, FŐ UTCA 156.
Az óvoda telefonszáma: 99/ 355-032
Az óvoda vezetője: HEIZER CSABÁNÉ.

Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje: Az óvoda felvételi körzete: Fertőrákos község teljes közigazgatási területe . Az óvodai felvétel eljárási rendje.

Az óvodai felvétel és jelentkezés az óvodai beíratás időszakában történik minden év márciusában. A beíratásról értesítőket helyezünk ki a falu különböző pontjain, illetve a hirdetőtáblákon és az interneten tényleges beíratást időpontja előtt 30 nappal.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Az óvodába felvehető az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte ( üres férőhely esetén 2.5 év), valamint orvosi igazolást mutat be arról, hogy gyermekközösségbe léphet.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásbeli értesítést kap a szülő, illetve a gyermek törvényes képviselője (ezentúl szülő). Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartásba veszi.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. A kétnyelvű (magyar-német) csoportba való felvételre elsősorban a nemzetiségi családok gyermekei számíthatnak és a testvérek. Az ezek után fennmaradt üres helyek betöltése a beíratás sorrendjében történik.

A gyermek abban az évben, melyben az 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon részt venni.

II. A NEVELÉSI ÉV RENDJE Az óvodai éves munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év rendjét .Az óvodában nevelés nélküli munkanapok maximum 3 alkalommal kerülhetnek megszervezésre. A nevelés nélküli munkanapokról a szülőket, a kérdéses időpontot megelőzően legalább 7 nappal értesíteni, tájékoztatni kell.

A nevelés nélküli munkanap felhasználható.

 • tanév eleji nevelőtestületi értekezlet,
 • pedagógiai- szakmai munkanapok, tapasztalatcserék,
 • a nevelési programunk értékelése, önértékelés,

 • fejlesztési lehetőségek, feladatok meghatározása,

 • tanév végi nevelőtestületi értekezlet megtartására.

 • az óvoda a fenntartó rendelkezései szerint zárva tart a nyári- és a téli szünetben.

A NYÁRI ZÁRÁS (karbantartás, felújítás, nagytakarítás) 3 hét időtartamú. A zárás időpontjáról minden év február15-ig a szülők értesítést kapnak az óvoda hirdető tábláján.

A KARÁCSONYI ZÁRÁS a naptári rendhez igazodik évenkénti megállapítással. Időtartama változó. A szülők a szeptemberi első szülői értekezleten kapnak információt róla.

 1. A megemlékezések, a nemzeti- és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját az óvodavezető a szeptemberi első szülői értekezleten ismerteti.

 2. Hetirend

Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) üzemel.

 1. Napirend

Az óvoda nyitvatartása 6:30-tól 16:30-ig állandó  felügyelettel történik. A napközis gyermekek ebben az időkeretben, az étkezést igénybe nem vevők 7:30-tól 12:00-ig tartózkodhatnak az óvodában.

A gyerekek legkésőbb 8:30-ig érkezzenek meg, mert így tudnak az óvodai foglalkozásokon részt venni.

6:30-tól 7:45-ig, valamint 15:15-tól 16:30-ig a csoportok összevontan működnek.

8-tól 15-ig a három csoport külön-külön dolgozik.

III. a napirend kialakításának általános szempontjai: A szülők az óvodai tevékenység megzavarása nélkül hozhatják be, illetve vihetik haza gyermekeiket. Aki a pihenési idő előtt szeretné hazavinni gyermekét, az 12:30 és 13:00 óra közötti időben teheti meg. 13:00-tól 14:30-ig kérjük, hogy a gyermekek nyugodt pihenése érdekében ne zavarják a csoport nyugalmát.

Az óvodai foglalkozások 8:00-tól 12:00-ig, valamint 14:30-tól 16:00-ig tartanak.

A szülő a gyermek átvétele után köteles az óvodát elhagyni. Az óvoda udvarán óvónői felügyelet nélkül tartózkodni szigorúan tilos.

Az iskolai életmódra felkészítő foglalkozások 8:00-tól 12:00-ig kerülnek megszervezésre.

A nyitva tartás végén az óvodában maradt gyermek szülőjét az óvónő telefonon értesíti, ha ez nem jár eredménnyel, gondoskodik a gyermekről.

A gyermek csak a szülő írásbeli kérésére az óvodapedagógus, vagy az óvoda vezetőjének engedélyével hagyhatja el felügyelet nélkül az óvoda épületét. Szülői kérés hiányában az óvoda elhagyását senki sem engedélyezheti.

A rendszeresen egyedül jövő, illetve hazamenő gyermek szülei kizárólag csak írásban kérhetnek erre engedélyt.

a gyermekek értékelésének rendje Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk.

Ennek lehetőségei:- a gyermek óvodába érkezésekor, ill. a távozáskor, szülői értekezlet, családlátogatás, előre megbeszélt időpont..

 1. A tankötelezettség elérésének szempontjai:

A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte. Abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti, a gyermek tankötelezett lesz. A tankötelezettség alól felmentést az Oktatási Hivatal adhat.. Ha az óvoda  és a szülő kéri gyermeket iskola érettségi vizsgálatra utaljuk.

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. életévét betölti, és a szakértői bizottság javasolja az óvodai nevelését.

A sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tankötelezettség kezdetéről a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye dönt.

 1. Az iskolaérettség általános szempontjai: a helyi nevelési programban megfogalmazottak szerint kerül megállapításra.

IV. a beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárási rendje az óvodai nevelés addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését a Nkt..45.§ -ának (2) és (4) bekezdése szerint meg nem kezdi.

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban

-javasolja, hogy a gyermek annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e a gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget – szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton vegyen részt,

– javasolja, hogy a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésének megállapítása céljából iskola érettségi vizsgálaton vegyen részt

A szülő köteles az iskola által meghirdetett időpontban beíratni tanköteles gyermekét a választott iskola 1. évfolyamára.

V. AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSÉNEK ESETEI, ELJÁRÁSI RENDJE Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha

– a gyermeket másik óvoda vette át, az átvétel napján,

– a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben jelölt napon,

– az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető – a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek vizsgálata után – megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott jogerőre emelkedés napján,

– a gyermeket felvették az iskolába a nevelési év utolsó napján,

– a gyermeket nem vették fel az iskolába annak a nevelési évnek az utolsó napján, melyben a 7. életévét betöltötte,

– a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább 2 alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire (az iskolai életmódra felkészítő foglalkozás, valamint a hátrányos helyzetű gyermek kivételével).

Az intézményvezető köteles a gyermek szüleit írásban értesíteni arról a döntésről, hogy a gyermeket a nyilvántartásból törölték.

VI. A GYERMEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ-, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK Óvodánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó személy az óvodavezető. Őt bárki felkeresheti az óvodai nyitvatartási időben. Minderről az első őszi szülői értekezleten kapnak információt a szülők .A rendszeres egészségügyi ellátás formái:

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az óvoda fenntartója szerződést köt a a Soproni Rendelőintézet fogorvosával.

– a körzeti védőnő által végzett higiéniai-, tisztasági szűrővizsgálatot havonként.

Baleset megelőzési előírások:

Az intézmény dolgozóinak kötelessége a gyermekbalesetek megelőzése, a védő-, óvó előírások betartása.

A dolgozó alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük-, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli a gyermekbalesetet, vagy ennek veszélye fenn áll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Szabályok:Az óvodát csak egészséges, tiszta, gondozott gyermek látogathatja

Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja.

Betegsége után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába.

Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell.

Az óvodában gyógyszert nem adhat a gyermeknek az óvónő.

A csoportszobában a szülők csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak. Kérjük a szülőket, hogy a csoportszoba ajtaján higiéniés okokból ne jöjjenek be!

Az óvoda területén dohányozni szigorúan TILOS.

A baleset esetén teendő intézkedések:

Elsősegélyben részesítjük a gyermeket.

Ha szükségesnek tartjuk, megmutatjuk a gyermekorvosnak.

Baleseti jegyzőkönyvet veszünk fel minden 3 napnál hosszabb időtartamot meghaladó baleset esetén.

VII. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK1. A gyermeknek az intézményben igénybe vett étkezésért térítési díjat fizet a szülő. Az étkezési térítési díjak befizetése az óvodában A HIRDETŐ TÁBLÁKON MEGJELÖLT IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK. A befizetés időpontja : minden hónap 10. től- 11.-ig fél 8-9ig terjedő időszak. Az étkezést mindig az adott hóra előre kell fizetni. Az elszámolásnál pénzvisszafizetés nem lehetséges.

Hiányzó gyermeket aznap az étkezési listáról csak abban az esetben tudunk kihúzni, ha a lejelentés előző nap 10 óráig megtörténik. Ha nem jelentették le időben a gyermeket, akkor a szülő az ebédet az élelmezésvezető engedélyével aznap a főzőkonyháról elviheti.

VIII. A SZOCIÁLIS ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK FELOSZTÁSÁNAK ELVEI

Az étkezéssel összefüggő kedvezményt az étkezés normatív kedvezményének igénybevételét a megfelelő nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni.

 

IX. A FOGLALKOZÁSRÓL VALÓ TÁVOLMARADÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK1. Az egészséges gyermek távolmaradását a szülőnek minimum 1 nappal előtte be kell jelenteni a gyermek óvónőjének akár szóban, akár írásban.

2. A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt.

3. Ha az óvónő megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit, akik kötelesek a gyermeket a közösségből elvinni.

4. Azt, hogy a gyermek egészséges az orvosnak kell igazolni.

5. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

– a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába,

– a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra,

– a gyermek beteg volt, és azt orvos igazolta,

– a gyermek családi, vagy hatósági, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába jönni.

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

X. A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI

A gyermekek jutalmazása az óvodában egységesen történik. Jutalmazás akkor jár a gyermeknek, ha az egyéni elvárásokon felül teljesít. Jutalmazás formái lehetnek ölelés, mosoly, szóbeli dicséret, közkedvelt, különleges feladatokra való kiválasztás. A szülő tájékoztatása a gyermek pozitív előre lépéséről a gyermek jelenlétében. Mindenkit egyénileg saját képességeihez mérten dicsérünk és jutalmazunk.

XI. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSUK ELVEI

A gyermekeknek be kell tartani azokat a szabályokat, amit az óvoda a gyermekek saját és a társaik testi épségének megtartása érdekében hozott. Ezeknek a szabályoknak a megszegése óvónői figyelmeztetéssel jár. Ha a gyermek nem tudja elfogadni, ezeket a szabályokat, akkor beszélgetést kezdeményezünk a szülővel és közösen próbálunk megoldást találni. A gyermekek energiájának levezetése érdekében több mozgásos tevékenységet, szabad levegőn való játékot szervezünk a gyerekeknek.

A gyermeket fegyelmezetlen magatartása esetén (főleg ha a társait bántalmazza ) , kiemeljük a játék helyzetből, és másik tevékenységet ajánlunk neki. A legfontosabb fegyelmező intézkedésünk a határozottságunk, éa következetességünk.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, TUDNIVALÓK A gyermekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak óvodapedagógusok felügyeletével használhatják Az óvoda helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni .Az óvoda helyiségeit más nem nevelési, oktatási célra átengedni a fenntartó engedélyével lehet. Az óvodában a nyitvatartási idő után működő német foglalkozás felügyeletét a foglalkozást tartó pedagógus látja el .A gyermeket az időjárásnak megfelelően kell öltöztetni. Egész évben kérünk váltócipőt. A papucs használatát kérjük a balesetveszély miatt mellőzzék! A gyermek testi épségét veszélyeztető tárgyat az óvodába hozni tilos!Az elhozott játékokért és ékszerekért felelősséget nem vállalunk, és csak olyan játékot lehet behozni az óvodába ami a gyermekek megnyugtatását célozza. A gyermek születésnapját a csoportban kialakított hagyományok szerint megünnepeljük. A szülők által látogatható rendezvények: nyílt napok bemutató foglalkozásokkal, valamint szülőket is bekapcsoló közösségi munka délelőtt, vagy délután szervezésekor, valamint az anyáknapi- és az évzáró ünnepély.

Fertőrákos 2013-03-20
Készítette:

Heizer Csabáné óvodavezető

Elfogadta az óvoda nevelőtestülete 2013. 03. 20. –án megtartott nevelőtestületi értekezletén.

Egyetértését nyilvánította a Német Önkormányzat.

Palkovits János