Közzétételi lista

Közzétételi lista

közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
  2. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és elefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, elérhetőségei. 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és elefaxszáma, elektronikus levélcíme), és az ügyfélfogadási rend

Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach 9421 Fertőrákos Fő u 156. Tel: 06- 99 355-032 Fax: 06-99 355-032 e-mail cím: ovoda@fertorakos.hu honlap: www.fertorakos.hu

Egyetlen szervezeti egység, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben. Heizer Csabáné óvodavezető 9421 Fertőrákos Fő u. 156 . Tel: 06202170089 e-mail cím: óvoda@fertorakos.hu Ügyfélfogadási rend: Minden hónap első hétfő 8 órától 12-ig. Az ettől eltérő időpont, telefonon történő egyeztetés alapján.

  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Óvodai adatbázis, nyilvántartás fajtái: 1. Óvodás gyerekek személyes adatai 2. Közalkalmazotti nyilvántartás 3. Törzskönyv A gyerekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található meg, a Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete alapján. Adattartalma: név; születéskori név; anyja neve; születés helye, ideje; tartózkodási hely (állandó, ideiglenes); állampolgárság; jogviszony kezdete, vége; taj szám Az illetékesek számára mindkettő megtekinthető a KIR adatbázisban, és a vezetői irodában, a vezető engedélyével, és az adatvédelmi törvény betartásával. 4. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. Dokumentum menüpontban: SZMSZ-ben
  2. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. óvodai nevelés

III. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Különös, és egyedi közzétételi lista: Óvodapedagógusok száma: 7 fő Óvónők iskolai végzettsége: 7 fő főiskolai végzettség, besorolásuk: 1fő gyakornok  4fő Ped II.  2fő Ped I. Végzettségük: 5  óvodapedagógus 2 nemzetiségi óvodapedagógus Logopédus 1 fő, Pedagógiai munkát segítők száma:  3 fő Dajkák iskolai végzettsége: 2 fő általános iskola és dajkaképző, 1fő érettségi és dajkaképző besorolásuk B és C

Pedagógiai asszisztens: 1fő végzettsége érettségi és dajkaképző

Az óvodai nevelési év rendje: Adott év szept. 1.-től a következő év augusztus 31.-ig. Beiratkozás időpontja: április első hete, szabad férőhely esetén folyamatos. Óvodai csoportok száma: 3 Egy adott csoport létszáma: katica csoport 25 fő  lepke csoport 26 fő  méhecske csoport 26 fő Óvodai férőhely: 75 gyerek 6. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. Közoktatási statisztika: www.kir.hu